Manueel Therapie Rusek

Een leven zonder pijn

Introductie

Patiënten Informatie

Behandelingen

Vergoeding

Mijn Adres

Opleidingen

Nascholingen

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Ania Bultena-Rusek, Manueel Therapie Rusek

 

Artikel 1 Definities

Ania Bultena-Rusek, Manueel Therapie Rusek: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Deelnemer: de natuurlijke persoon waarmee Ania Bultena-Rusek als docent of organisator een overeenkomst voor het geven van een cursus of workshop heeft gesloten. Cursus: de nascholing, opleiding of specialisatie.

 

Artikel 2 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Ania Bultena-Rusek en deelnemer. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Ania Bultena-Rusek overeengekomen worden.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Ania Bultena-Rusek voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

3. De toepassing van algemene voorwaarden in het geval van een deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 

Artikel 3 Aanmeldingen

1. Aanmeldingen kunnen uitsluitend schriftelijk plaatsvinden en worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Deze aanmelding kan zowel per post als per e-mail geschieden.

2. Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging door Ania Bultena-Rusek van de aanmelding. Deze bevestiging kan zowel per post als per e-mail geschieden.

3. Ania Bultena-Rusek is eerst gehouden tot dienstverlening na haar schriftelijke bevestiging van de aanmelding en volledige betaling van de cursus- of deelnamekosten door deelnemer.

4. Prijzen zijn in Euro en inclusief de wettelijke BTW, tenzij anders aangegeven.

5. Alle cursustarieven zijn bedoeld voor particulieren.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Ania Bultena-Rusek zal zich ten zeerste inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Ania Bultena-Rusek kan echter niet het door deelnemer beoogde resultaat garanderen. De dienstverlening richt zich alleen tot deelnemer en niet tot bij de deelnemer betrokken derden.

2. Voor zover naar het oordeel van Ania Bultena-Rusek een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, kan Ania Bultena-Rusek bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden.

3. Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Ania Bultena-Rusek aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ania Bultena-Rusek worden verstrekt.

4. Ania Bultena-Rusek is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Ania Bultena-Rusek is uitgegaan van door deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5. Ania Bultena-Rusek is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan materialen die eventueel door deelnemer naar de cursus of workshop zijn meegenomen.

6. De werkruimten zullen tijdens de cursus uitsluitend aan Ania Bultena-Rusek ter beschikking worden gesteld en zoveel mogelijk afsluitbaar zijn. Gegevens, materialen en dergelijke moeten kunnen worden opgeborgen in een afsluitbare ruimte.

 

Artikel 5 Overmacht, wijziging en annulering door Ania Bultena-Rusek

1. In het geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende deelname voor een cursus, ziekte van de docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot personen en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door Ania Bultena-Rusek noodzakelijk zijn, daartoe aanleiding geven, dat uitsluitend ter beoordeling van Ania Bultena-Rusek, kan Ania Bultena-Rusek de cursus onderbreken, verplaatsen en/of annuleren.

2. In het geval van overmacht aan de kant van Ania Bultena-Rusek, waaronder in deze algemene voorwaarden wordt verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor Ania Bultena-Rusek niet in staat is haar verplichtingen na te komen, kan Ania Bultena-Rusek de cursus onderbreken, verplaatsen en/of annuleren.

3. In het geval van wijziging in de cursusdata door Ania Bultena-Rusek, zal deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Wanneer deelnemer niet op deze gewijzigde cursusdata in staat is deel te nemen, is kosteloos annuleren mogelijk en worden de reeds door deelnemer verrichtte betalingen teruggestort.

4. In het geval van annulering door Ania Bultena-Rusek, krijgt deelnemer de gelegenheid de cursusdatum te wijzigen. Ingeval er geen alternatieve data zijn gepland, worden reeds door deelnemer verrichtte betalingen teruggestort. Ania Bultena-Rusek is tot niet meer dan restitutie van door deelnemer reeds verrichtte betalingen gehouden.

 

Artikel 6 Wijziging en annulering door deelnemer

1. Verandering van cursusdata door deelnemer is niet mogelijk tenzij expliciet en schriftelijk overeengekomen.

2. Annulering van cursussen, deelname aan cursussen, dient steeds schriftelijk plaats te hebben.

3. De aan annulering verbonden kosten voor annulering van een cursus bedragen per deelnemer:

Tot 4 kalenderweken voor aanvang van de cursus: € 50,- ;

4 tot 2 kalenderweken voor aanvang: 50% van de overeengekomen cursus- of deelnamekosten;

Binnen 2 kalenderweken voor aanvang, of na aanvang daarvan: de volledige cursus- of deelnamekosten.

4. Annulering als gevolg van ziekte tijdens de cursus of workshop is uitsluitend mogelijk met een doktersverklaring. Betaald lesgeld wordt dan naar rato terugbetaald.

 

Artikel 7 Betaling

1. Betaling van cursusgelden dient tot uiterlijk de 1e opleidingsdag per bank te geschieden, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen, tenzij anders overeengekomen of aangegeven. Wanneer er op de bevestiging of factuur staat aangegeven dat er per omgaande betaald dient te worden, vervalt iedere andere overeengekomen betalingstermijn.

2. Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is deelnemer van rechtswege in verzuim. Deelnemer is dan de wettelijke rente verschuldigd. Alle door het verzuim van de deelnemer veroorzaakte kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de deelnemer.

3. Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan deelnemer toegang tot de cursus worden geweigerd, tenzij expliciet en schriftelijk is overeengekomen het verschuldigde bedrag alsnog vooraf contant te voldoen. Bij een cursus of een workshop kan dit uitsluitend vóór aanvang van de cursus. In geval van niet tijdige betaling is Ania Bultena-Rusek te allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten. Is dit het geval, dan vervalt hiermee het recht tot toegang, ook wanneer alsnog contante betaling mogelijk blijkt.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. Ania Bultena-Rusek is niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de zijde van Ania Bultena-Rusek, voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van een deelnemer.

2. Voor zover Ania Bultena-Rusek aansprakelijk is voor enige schade, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt. Tevens is elke vorm van aansprakelijkheid door Ania Bultena-Rusek beperkt tot maximaal de prijs van de gevolgde cursus waarmee de schade een verband heeft.

3. Ania Bultena-Rusek is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

4. Ania Bultena-Rusek is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na de cursus of workshop met de opgedane kennis doet.

5. Deelnemer vrijwaart Ania Bultena-Rusek voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan deelnemer toerekenbaar is.

6. Ania Bultena-Rusek is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor welke schade dan ook welke zou kunnen ontstaan als gevolg van het onderling oefenen van en op medecursisten voor, na of tijdens de cursus.

 

Artikel 9 Auteursrecht

1. Het auteursrecht op de door Ania Bultena-Rusek aan deelnemer ter beschikking gestelde materialen berust bij Ania Bultena-Rusek of diens rechtsverkrijger. Zonder schriftelijke toestemming van Ania Bultena-Rusek is het niet toegestaan het cursusmateriaal en/of de verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden, en mag dit uitsluitend ten eigen behoeve van deelnemer gebruikt worden.

2. Ania Bultena-Rusek behoudt zich het recht voor tot het maken van beeldmateriaal tijdens cursussen of workshops en deze te gebruiken voor Ania Bultena-Rusek cursus- en promotie activiteiten. Tevens behoudt Ania Bultena-Rusek zich het recht voor de door uitvoering toegenomen kennis te gebruiken in Ania Bultena-Rusek activiteiten.

3. Het maken van geluid- en beeldmateriaal tijdens cursussen door deelnemer en/of derden is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van Ania Bultena-Rusek.

 

Artikel 10 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. De aan Ania Bultena-Rusek verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met Ania Bultena-Rusek, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van Ania Bultena-Rusek, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht deelnemer geen prijs stellen op informatie van andere activiteiten, dan kan dit schriftelijk aan Ania Bultena-Rusek worden gemeld.

3. De aan Ania Bultena-Rusek verstrekte persoonsgegevens worden nimmer verstrekt aan bedrijven, personen en instellingen anders dan Ania Bultena-Rusek.

 

Artikel 11 Bijzondere bepalingen

1. Deelnemer verklaart dat, tijdens deelname aan een cursus, deelnemer in goede gezondheid is en fysiek en mentaal in staat fysieke en mentale oefeningen te doen. Deelname aan een oefening of toepassing van een methode, door Ania Bultena-Rusek, haar assistenten of door deelnemer zelf, is geheel vrijwillig aan - en voor volledige verantwoording van – assistenten en deelnemers kant.

2. Ania Bultena-Rusek werkt niet met assistenten of deelnemers met psychiatrische aandoeningen waarbij plotselinge aanvallen of andere ernstige negatieve reacties kunnen voorkomen of waarvan dit bekend is, tenzij de cursus of workshop onder verantwoordelijkheid van een arts of psychiater gebeurt. De deelnemer dient van tevoren te melden dat een dergelijke reactie mogelijk is. Ania Bultena-Rusek is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het nalaten van verstrekking van deze informatie.

3. Ania Bultena-Rusek behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus of workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte cursusdeelnamekosten onverlet.

 

Artikel 12 – Geschillen

1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen Ania Bultena-Rusek en deelnemer worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter.